*Na actualidade, este é o número de persoas que forman a nosa asociación:

A S O C I A D O S / A S
A C T I V O S / A S
1 5 8
T O T A L

+ D E  2 0 0

 
A L U M N O S / A S
T O T A L
1 2 0
 

E Q U I P O   A R T Í S T I C O

T O T A L
5 4
 
G R U P O S
C A C H A R R E T E
1 3
T R A S Í N
1 2
A L B O R E L L E
1 6
M O R A Z Ó N
9
A R N E L A
5

C A N T A R E I R A S  D O  C U R R U N C H O

1 2

O S   D E L I C I A S

5
A C O R D E Ó N
1 2
V I O L Í N
1 3

B A I L E  T R A D I C I O N A L

1 5

P E R C U S I Ó N  T R A D I C I O N A L

8
G A I T A
1 5

B A N D A  D E  G A I T A S

3 0

*Datos marzo 2019.